AR- CÔNG NGHỆ THỰC TẾ ẢO

APP dùng cho thực tế ảo tăng cường AR 1/ Dùng Merge cube – Có nhiều app...

Cách tạo không gian trong Cospaces-Edu

Tạo Merge cube từ khối 3D đơn giản

Hơn 1 năm giờ mới thấy mặt

Thêm một động lực để phấn đấu

Hóa trị của các nguyên tố

Bảng hóa trị của các nguyên tố hóa học Nguyên tố phi kim: chữ màu xanh Nguyên tố...

Phản ứng tráng gương

Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử

CRC Handbook of Chemistry and Physics

ĐỀ THI HSG HÓA KHỐI 12- NH 2019

https://drive.google.com/file/d/104k07RXSG3ntkc_uVFBoXynwwFcjim72/view?usp=sharing  

Đề thi Hóa Hoàng Gia Úc- Khối 8

Phương pháp Qui Đổi

Nguyên Tắc: Qui đổi nhiều chất về nguyên tố, hoặc về 1 hoặc 2 hợp chất đơn...