Thêm một động lực để phấn đấu

http://edu.hochiminhcity.gov.vn/thong-bao/quyet-dinh-cong-nhan-danh-hieu-giao-vien-gioi-cap-thanh-pho-nam-hoc-2017-2018-cmobile41000-60077.aspx

Để buổi họp PHHS trở nên gần gũi và ý nghĩa hơn

Nên đọc dù chỉ 1 lần

Thuộc lòng Bảng Tuần Hoàn trong 5 phút

Hóa học trở nên dễ dàng hơn khi xem clip này

ĐỀ THI HSG HÓA KHỐI 12- NH 2019

https://drive.google.com/file/d/104k07RXSG3ntkc_uVFBoXynwwFcjim72/view?usp=sharing  

Đề thi Hóa Hoàng Gia Úc- Khối 8

Phương pháp Qui Đổi

Nguyên Tắc: Qui đổi nhiều chất về nguyên tố, hoặc về 1 hoặc 2 hợp chất đơn...