CRC Handbook of Chemistry and Physics

    Read more »

Tài liệu hóa học bản tiếng anh của Đại học Cambrigde

https://drive.google.com/drive/folders/1qUW5anjnQXUxcDWcPWtrL8T6kVFkkjAe?usp=sharing Read more »

https://chemistry.boisestate.edu/richardbanks/organic/mc/mcquestions317.htm https://drive.google.com/file/d/1L0irY4Q9Oyi1bcySGKbbAhu0SfQ0XZWV/view?usp=sharing     Read more »

Các kỹ thuật dạy học tích cực/Kĩ thuật “Các mảnh ghép”

Thế nào là kĩ thuật “Các mảnh ghép”? Là hình thức học tập hợp tác kết hợp giữa cá nhân, nhóm và liên kết giữa các nhóm nhằm: – Giải quyết một... Read more »

Giáo án 4 mục tiêu, 5 hoạt động

Read more »

Giáo án 4 mục tiêu, 5 hoạt động

Read more »

TÀI LIỆU TỔNG QUAN VỀ STEM

Read more »

Bài tập ôn luyện Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch

Read more »

Hóa học lớp 9

Read more »

Hóa học lớp 8

Read more »