Giáo án 4 mục tiêu, 5 hoạt động

Read more »

Giáo án 4 mục tiêu, 5 hoạt động

Read more »

TÀI LIỆU TỔNG QUAN VỀ STEM

Read more »

Bài tập ôn luyện Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch

Read more »

Hóa học lớp 9

Read more »

Hóa học lớp 8

Read more »

Những kiến thức cần ôn luyện thi TNQG PHẦN TÍNH CHẤT VÔ CƠ

CHỦ ĐỀ 5: TỔNG HỢP CÁC TÍNH CHẤT CỦA MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ THƯỜNG GẶP 1.PHẢN ỨNG TẠO PHỨC CỦA NH3. – NH3 có thể tạo phức tan với cation Cu2+,... Read more »

Những kiến thức cần nhớ trong ôn thi TNQG

CHỦ ĐỀ 3: PHẢN ỨNG NHIỆT PHÂN LÍ THUYẾT Nhiệt phân muối nitrat – Tất cả các muối nitrat đều bị nhiệt phân tạo sản phẩm X + O2 Nhiệt phân muối... Read more »

Những điều cần lưu ý trong những ngày cuối ôn thi TNQG

CHỦ ĐỀ 1:  AXIT-BAZO- LƯỠNG TÍNH 1.Axit: Là chất hoặc ion có khả năng cho proton H+  . - chất HCl, HNO3, H2SO4… - Muối NH4Cl, (NH4)2SO4, AlCl3, NaHSO4.. - Chất hữu... Read more »

Những chất làm mất màu nước Br2 ( tác dụng ddBr2)

Những hợp chất làm mất màu NƯỚC BROM: 1.Anken, Ankin, Ankadien, … và các hợp chất tương tự (HỢP CHẤT KHÔNG NO) 2. Xicloankan VÒNG 3 CẠNH 3. Andehit và các hợp... Read more »