Hướng dẫn giải chi tiết các câu khó trong đề minh họa lần 1- TNQG 2018

Câu 69: Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) Cho dung dịch chứa 4a mol HCl vào dung dịch chứa a mol NaAlO2

(b) Cho Al2O3 vào lượng dư dung dịch NaOH

(c) Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch Ba(OH)2

(d) Cho Fe vào dung dịch Fe2(SO4)

(e) Cho dung dịch chứa amol KHSO4 vào dung dịch chứa a mol NaHCO3

(g) Cho Mg dư vào dung dịch HNO3 ( Phản ứng không thu được chất khí)

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được dung dịch chứa 2 muối là :

A.4               B. 3               C.2                D.1

HD GIẢI:

a. Hướng tư duy: Kiến thức bài Nhôm & Hợp chất -> Muối nhôm

Tỉ lệ 1: 1 ta có phương trình : NaAlO2  +  HCl + H2O -> Al(OH)3 + NaCl

Tỉ lệ 1: 4 ta có phương trình : NaAlO2  +  4HCl  -> AlCl3 + NaCl + 2H2O

Từ đó nếu a mol NaAlO2 + 4a mol HCl sẽ thu được 2 muối là AlCl3 và NaCl

b.Cho Al2O3 vào lượng dư dung dịch NaOH:

Pt: Al2O3 + 2NaOH -> 2NaAlO2 + H2O     =>  tạo 1 muối NaAlO2

c.Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch Ba(OH)2:

pt: 2CO2 + Ba(OH)2 -> Ba(HCO3)2 => tạo 1 muối Ba(HCO3)2
d.Cho Fe vào dung dịch Fe2(SO4)Pt: Fe  + Fe2(SO4)3 -> 3FeSO4 ; 
vì Fe2(SO4)3 dư nên muối thu được gồm 2 muối là Fe2(SO4)3 dư và FeSO4 
(e)Cho dung dịch chứa amol KHSO4 vào dung dịch chứa a mol NaHCO3
Pt: KHSO4 + NaHCO3 -> K2SO4 + Na2SO4 + CO2 + H2O
bản chất pứ: HCO3- + H+ -> CO2 + H2O
dung dịch thu được chứa 2 muối Na2SO4 và K2SO4
(g) Cho Mg dư vào dung dịch HNO3 ( Phản ứng không thu được chất khí)
Pt: 4Mg + 10HNO3 -> 4Mg(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O
thu được 2 muối là Mg(NO3)2 và NH4NO3 ( vì spk không tạo khí)
vậy có 4 trường hợp dung dịch thu được chứa 2 muối đó là a, d, e, g

Bình luận ở đây

bình luận

Recommended For You

About the Author: Lê Thị Tuyền

Tốt Nghiệp ĐHSP TP.HCM Chuyên nghành Hóa học - năm 1998 Từ 1998 đến 2005 : GV trường THPT BÌNH PHÚ Quận 6 Từ 2005 đến nay : GV trường THPT Lê Thánh Tôn Quận 7