Những kiến thức cần ôn luyện thi TNQG PHẦN TÍNH CHẤT VÔ CƠ

CHỦ ĐỀ 5: TỔNG HỢP CÁC TÍNH CHẤT CỦA MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ THƯỜNG GẶP

1.PHẢN ỨNG TẠO PHỨC CỦA NH3.

NH3 có thể tạo phức tan với cation Cu2+, Zn2+, Ag+, Ni2+

TQ:  M(OH)n + 2nNH3 → [M(NH3)2n] (OH)n   với M là Cu, Zn, Ag.

VD: CuSO4 + 2NH3 + 2H2O → Cu(OH)2 + (NH4)2SO4

Cu(OH)2 + 4NH3 → [Cu(NH3)4] (OH)2

VD:     AgCl + 2NH3 → [Ag(NH3)2]Cl

2.PHẢN ỨNG CỦA MUỐI AXIT

– Ion HCO­3 , HSO3, HS… có tính lưỡng tính nên vừa tác dụng với dung dịch axit, vừa tác dụng với dung dịch bazơ

            HCO3 + H+ → H2O + CO2↑

HCO3 + OH → CO32- + H2O

HCO3 + HSO4 → H2O + CO2↑ + SO42-       

3. PHẢN ỨNG CỦA MUỐI

– Ion  là ion chứa H của axit mạnh nên khác với ion chứa H của axit yếu như

– Ion  không có tính lưỡng tính, chỉ có tính axit mạnh nên phản ứng giống như axit H2SO4 loãng.

+ Tác dụng với

+ HCO3 → SO42- + H2O + CO2

+ Tác dụng với ion Ba2+, Ca2+, Pb2+

+ Ba2+ → BaSO4↓ + H+

                + Tác dụng với Al:

+ Al → Al3+ + + H2

4.TÁC DỤNG VỚI HCl

  1. 1. Kim loại: các kim loại đứng trước nguyên tố H trong dãy hoạt động hóa học ( K, Na,Mg….Pb)

M + nHCl → MCln + H2

VD:     Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

 – Riêng Cu nếu có mặt oxi sẽ có phản ứng với HCl:

2Cu + 4HCl + O2 → 2CuCl2 + 2H2O

Ghi nhớ:  : ;

1.Phi kim: không tác dụng với HCl

2.Oxit bazơ và bazơ: tất cả các oxit bazơ và oxit bazơ đều phản ứng tạo muối ( hóa trị không đổi) và H2O

M2On + 2nHCl → 2MCln + nH2O

VD:     CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

Fe3O4 + 8HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O

– Riêng MnO2 tác dụng với HCl đặc theo phản ứng: MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O

3.Muối: tất cả các muối của axit yếu và AgNO3, Pb(NO3)2 đều phản ứng với HCl

VD:     CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O

Ca(HCO3)2 + 2HCl → CaCl2 + 2H2O + 2CO2

AgNO3 + HCl → AgCl↓ + HNO3

FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S ↑ ( lưu ý CuS, PbS không phản ứng với HCl)

FeS2 + 2HCl → FeCl2 + H2S + S

– Riêng các muối giàu oxi của Mn, Cr tác dụng với HCl đặc tạo khí Cl2

VD:  2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O

4.TÁC DỤNG VỚI NaOH.

  1. Kim loại:

– Nhóm 1: Các kim loại phản ứng với H2O là họ I trừ Be. Các kim loại nhóm 1 sẽ phản ứng với H2O ở trong dung dịch NaOH.

M + H2O → M(OH)n + H2

VD:     K tác dụng với dd NaOH sẽ xảy ra phản ứng: K + H2O → KOH + ½ H2

– Nhóm 2: các kim loại Al, Zn, Be,Sn, Pb tác dụng với NaOH theo phản ứng

M + (4-n) NaOH + (n – 2) H2O → Na4-nMO2 + H2

VD:     Al + NaOH + H2O → NaAlO2 + H2

Zn + 2NaOH → Na2ZnO2 + H2

  1. Phi kim: Cl2, Br2 phản ứng với NaOH.

– Clo phản ứng với dd NaOH ở nhiệt độ thường tạo nước giaven

Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O

– Clo phản ứng với dd NaOH ở nhiệt độ 100oC tạo muối clorat (ClO3)

  5.Oxit lưỡng tính và hidroxit lưỡng tính: Như Al2O3, ZnO2, BeO, PbO, SnO, Cr2O3, Al(OH)3, Zn(OH)2, Be(OH)2, Pb(OH)2, Sn(OH)2, Cr(OH)3

–  Các oxit lưỡng tính và hidroxit lưỡng tính đều phản ứng với NaOH đặc ( với dung dịch NaOH thì Cr2O3 không phản ứng) tạo muối và nước

VD:     Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O

ZnO + 2NaOH → Na2ZnO2 + H2O

Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O

Zn(OH)2 + 2NaOH → Na2ZnO2 + 2H2O

Các oxit, hidroxit của kim loại hóa trị III ( Cr) phản ứng giống oxit, hidroxit của nhôm

Các oxit, hidroxit của kim loại hóa trị II ( Be, Sn, Pb) phản ứng giống oxit, hidroxit của kẽm.

6.Oxit axit ( CO2, SO2, NO2, N2O5, P2O5, SiO2)

-phản ứng 1: Tác dụng với NaOH tạo muối trung hòa và H2O

VD:     CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O

– phản ứng 2: tác dụng với NaOH tạo muối axit ( với các oxit axit của axit nhiều nấc)

VD:     CO2 + NaOH → NaHCO3

Lưu ý:  – NO2 tác dụng với NaOH tạo 2 muối như sau: 2NO2 + 2NaOH → NaNO3 + NaNO2 + H2O

– SiO2 chỉ phản ứng được với NaOH đặc, không phản ứng với NaOH loãng.

– Các oxit CO, NO là oxit trung tính không tác dụng với NaOH

  1. Axit: tất cả các axit đều phản ứng ( kể cả axit yếu)

– phản ứng 1: Axit + NaOH → Muối trung hòa + H2O

VD:     HCl + NaOH → NaCl + H2O

H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O

– Phản ứng 2: Axit nhiều nấc + NaOH → Muối axit + H2O

VD:     H3PO4 + NaOH → NaH2PO4 +H2O

7.Muối amoni và dd muối của kim loại có bazơ không tan ( như muối Mg2+, Al3+….)

– phản ứng 1: Muối amoni + NaOH → Muối Na+ + NH3 + H2O

VD:     NH4Cl + NaOH → NaCl + NH3 + H2O

– Phản ứng 2: Muối của kim loại có bazơ không tan + NaOH → Muối Na+ + Bazơ↓

VD:     MgCl2 + 2NaOH → 2NaCl + Mg(OH)2↓

Bình luận ở đây

bình luận

Recommended For You

About the Author: Lê Thị Tuyền

Tốt Nghiệp ĐHSP TP.HCM Chuyên nghành Hóa học - năm 1998 Từ 1998 đến 2005 : GV trường THPT BÌNH PHÚ Quận 6 Từ 2005 đến nay : GV trường THPT Lê Thánh Tôn Quận 7