Hướng dẫn giải chi tiết các câu khó trong đề minh họa lần 1- TNQG 2018

Câu 69: Tiến hành các thí nghiệm sau: (a) Cho dung dịch chứa 4a mol HCl vào dung dịch chứa a mol NaAlO2 (b) Cho Al2O3 vào lượng dư dung dịch NaOH... Read more »