Phương pháp Qui Đổi

Nguyên Tắc: Qui đổi nhiều chất về nguyên tố, hoặc về 1 hoặc 2 hợp chất đơn giản  Phần 1: vô cơ Ví dụ:  hỗn hợp FeO; Fe2O3; Fe3O4….. Ta có thể qui... Read more »