MỘT SỐ PHẢN ỨNG HÓA HỌC PHỔ THÔNG CẦN CHÚ Ý

A. PHẢN ỨNG HỮU CƠ:
1. C4H10 + O2 → CH3COOH + H2O . đk: Co(CH3COO)2, 1800C, 150 atm)
2. C6H5-CH3 + KMnO4 + H2SO4 → C6H5-COOH + MnSO4 + K2SO4 + H2O (đk: đun nóng)
3. C6H5-CH2-CH2-CH3 + KMnO4 + H2SO4 → C6H5-COOH + CH3COOH + K2SO4 + MnSO4 + H2O. (đk: đun nóng)
4. CH3-CH=CH2 + KMnO4 (loãng – 2%) + H2O → CH3-CH(OH)-CH2-OH + MnO2 + KOH (đk: điều kiện thường)
5. CH3-CH=CH2 + KMnO4 + H2SO4 → CH3COOH + CO2 + K2SO4 + MnSO4 + H2O (đk: đun nóng)
6. Xiclopropan + Br2/CCl4 (hoặc Br2/H2O) → Br-CH2-CH2-CH2-Br (đk: điều kiện thường)
7. CH2=CH-Cl + NaOH (đậm đặc, nhiệt độ cao, áp suất cao) → CH3-CHO + NaCl + H2O
8. C6H12 (xiclohexan) + Cl2 → C6H11Cl + HCl (đk: ánh sáng khuếch tán hoặc nhiệt độ)
9. CH3OH + CO → CH3COOH (đk: RhIII, I-, 1800C, 30atm)
10. CH3OH + CuO (hoặc O2/đk: Cu) → HCHO + Cu + H2O
11. C2H5OH → CH2=CH-CH=CH2 + H2O + H2 (đk:MgO/ZnO hoặc Al2O3/ZnO , 350 – 4500C)
12. C6H6 + Cl2 → C6H6Cl6 (đk: ánh sáng khuếch tán hoặc nhiệt độ)
13. C6H6 + Cl2 (hoặc Br2) → C6H5-Cl + HCl. (đk: bột FeCl3, AlCl3 hoặc có mặt Fe, Al)
14. HCHO + Br2 (trong nước) → CO2 + HBr.(đk: điều kiện thường)
15. HCHO + H2 → CH3-OH (đk: Ni, nhiệt độ)
16. R-CHO + HCN (dd) (hoặc –CN) → R-CH(OH)-CN (đk: nhiệt độ thường)
17. R-CH(OH)-CN + H2O → R-CH(OH)-COOH + NH3 (đk: xúc tác H2SO4 loãng)
18. RCOOH → (RCO)2O + H2O (đk: P2O5, nhiệt độ)
19. CH3-COOH + Cl2 (hoặc Brom) → Cl-CH2-COOH + HCl (đk: ánh sáng hoặc có mặt photpho)
20. CH3-CO-CH3 + Br2 → CH3-CO-CH2-Br + HBr (đk: axit như CH3COOH hoặc ánh sáng khuếch tán)
21. HCOOH + Br2 (dd trong nước) → H2O + CO2 + HBr (đk: nhiệt độ thường)
22. R-CHO + Cu(OH)2 + NaOH → RCOONa + Cu2O + H2O (đk: đun nóng)
23. R-CH(OH)-CH2-OH + Cu(OH)2 → Phức Cu2+ màu xanh lam đậm + H2O. đk: nhiệt độ thường)
24. CH3-COOH + Cu(OH)2 → (CH3COO)2Cu + H2O (đk: nhiệt độ thường)
25. C6H5-NO2 + [H] → C6H5-NH2 + H2O. (đk: Fe/HCl hoặc Zn,Sn trong HCl)
26. C6H5-NH2 + NaNO2 + HCl → [C6H5-N2]+Cl- + NaCl + H2O (đk: nhiệt độ lạnh 0 – 5 độ C)
27. C6H5-NH2 + NaNO2 + HCl → C6H5-OH + N2 + NaCl +H2O (đk: nhiệt độ thường hoặc đun nóng)
28. CH3-CHO + KMnO4 (loãng) + H2O → CH3COOK + KOH + MnO2 (đk: điều kiện thường hoặc đun nóng)
29. C2H2 + KMnO4 + H2SO4 → CO2 + K2SO4 + MnSO4 + H2O.(đk: điều kiện thường hoặc đun nóng).
30. C2H2 + HCl –> CH2=CH-Cl (đk: hơi HCl, đun nóng)
31. CH2=CH-Cl + HCl → CH3-CH(Cl)2 (đk: hơi HCl, đun nóng)
B. PHẢN ỨNG VÔ CƠ:
1. H2S (k) + SO2 (k) → S (r) + H2O (đk: có vết nước hoặc đun nóng)
2. H2S (k) + Cl2 (k) → S (r) + HCl (k) (đk: nhiệt độ thường hoặc đun nóng)
3. H2S + Cl2 + H2O → HCl + H2SO4 (đk: nhiệt độ thường)
4. H2S + Br2 → S + HBr (đk: nhiệt độ thường)
5. SO2 + Br2 + H2O → HBr + H2SO4 (đk: nhiệt độ thường)
6. SO2 + Cl2 + H2O → H2SO4 + HCl (đk: nhiệt độ thường)
7. Br2 + Cl2 + H2O → HCl + HBrO3 (đk: nhiệt độ thường)
8. NaOH(dd) + X2 → NaOX + NaX + H2O (X: Cl, Br, đk: nhiệt độ thường)
9. NaOH (dd) + X2 → NaX + NaXO3 + H2O (X: Cl, Br, đk: đun nóng khoảng > 70 độ C)
10. NaOH(dd) + NO2 → NaNO2 + NaNO3 + H2O (đk: nhiệt độ thường)
11. NaOH(dd) + NO2 + O2 → NaNO3 (đk: nhiệt độ thường)
12. Na2CO3 (nóng chảy) + SiO2 → Na2SiO3 + CO2
13. NaOH (loãng lạnh – 2% ) + F2 → NaF + OF2 + H2O
14. NaAlO2 (dd) + CO2 + H2O → NaHCO3 + Al(OH)3 (đk: nhiệt độ thường hoặc đun nóng)
15. NaAlO2 (dd) + HCl + H2O → NaCl + Al(OH)3 (đk: nhiệt độ thường hoặc đun nóng)
Nếu dư HCl thì Al(OH)3 tan trong HCl dư
16. NaAlO2 (dd) + NH4Cl +H2O → NH3 + NaCl + Al(OH)3 (đk: nhiệt độ thường)
16. Mg + CO2 ¬→ MgO + C (đk: Khoảng 500 độ C)
17. Mg + SiO2 → MgO + Si (đk: khoảng 1000 độ C)
18. CO + I2O5 (r) → I2 + CO2 (đk: nhiệt độ thường hoặc đun nóng)
19. CO2 + Na2SiO3(dd) + H2O → Na2CO3 + H2SiO3 (đk: nhiệt độ thường)
20. NH3 + O2 → N2 + H2O (đk: đốt cháy NH3)
21. NH3 + O2 → NO + H2O (đk: 800 độ C, xt: Pt/Rh)
22. NH3 (k) + Cl2 → N2 + NH4Cl (đk: NH3 cháy trong Cl2 ở đk thường)
23. PX3 + H2O → H3PO3 + HX (X: Cl, Br, I ; điều kiện thường)
24. SO2 + Fe2(SO4)3 + H2O → H2SO4 + FeSO4 (đk: nhiệt độ thường)
25. SO2 + KMnO4 + H2O → K2SO4 + MnSO4 + H2SO4 (đk: nhiệt độ thường)
26 . H2S + KMnO4 + H2SO4 → S + MnSO4 + K2SO4 + H2O (đk: nhiệt độ thường)
27. H2S + FeCl3 (dd) → FeCl2 + S + HCl (đk: nhiệt độ thường)
28. H2S + M(NO3)2 (dd) → HNO3 + MS (M: Cu, Pb) (đk: nhiệt độ thường)
29. H2S + AgNO3 (dd) → HNO3 + Ag2S (đk: nhiệt độ thường)
30. H2S + HNO3 (loãng) → S + H2O + NO
31. NaX (tinh thể) + H2SO4 (đặc, đun nóng ) → Na2SO4 (hoặc NaHSO4) + HX (khí) (X: -NO3, Cl-, -F)
32. Ca3(PO4)2 + H3PO4 (dd) → Ca(H2PO4)2 (đk: nhiệt độ thường)
33. C + ZnO → CO + Zn (đk: đun nóng)
34. HCOOH → H2O + CO (đk: đun nóng có H2SO4 đặc xúc tác)
35. Ag2S (hoặc HgS ) + O2 → Ag (hoặc Hg) + SO2 (đk: đốt cháy)
36. Zn + Cr2(SO4)3 (dd) → ZnSO4 + CrSO4 (đk: môi trường axit)
37. K2Cr2O7 + H2S + H2SO4 → S + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O
38. Ag (hoặc Cu ) + H2S + O2 → Ag2S (hoặc CuS) + H2O (đk: nhiệt độ thường ngoài không khí)
39. SO2 + I2 + H2O → H2SO4 + HI (đk: nhiệt độ thường)
40. Ag3PO4 + HNO3 (dd) → AgNO3 + H3PO4 (đk: nhiệt độ thường)
41. Ag2O + H2O2 (dd) → Ag + H2O (đk: nhiệt độ thường)
42. HClO + HCl đặc → H2O + Cl2 (đk: nhiệt độ thường)
43. SO2 + K2Cr2O7 + H2SO4 → K2SO4 + Cr2(SO4)3 + H2O (đk: nhiệt độ thường)
44. Sn + O2 (đun nóng) → SnO2
45. HI + O2 → I2 + H2O (đk: nhiệt độ thường ngoài không khí)

Bình luận ở đây

bình luận

Recommended For You

About the Author: Lê Thị Tuyền

Tốt Nghiệp ĐHSP TP.HCM Chuyên nghành Hóa học - năm 1998 Từ 1998 đến 2005 : GV trường THPT BÌNH PHÚ Quận 6 Từ 2005 đến nay : GV trường THPT Lê Thánh Tôn Quận 7