LÍ THUYẾT KIM LOẠI KIỀM

CÁC PHẢN ỨNG CẦN NHỚ CỦA KIM LOẠI KIỀM

KIM LOẠI KIỀM
1 4Na  + O2 → 2Na2O 17 Chú ý:

Na, K, Ca, Ba tác dụng ddFeCl3 dư sẽ tạo Fe(OH)3↓

 2 2Na  + O2 dư → Na2O2   Natri peoxit 18 NaOH  +  HCl → NaCl + H2O

2NaOH  +  H2SO4 → Na2SO4 + 2H2O

3 4K  + O2 → 2K2O
4 K  + O2 dư → KO2 19 NaOH + CO2 → NaHCO3

2NaOH + CO2 → Na2CO3  +H2O

5 2Na + Cl2 → 2NaCl
6 2K + Cl2 → 2KCl  

20

NaOH + SO2 → NaHCO3

2NaOH + SO2  Na2SO3  +H2O

7 2Na + S → Na2S   Natri sunfua
8 6Li +  N2 → 2Li3N xảy ra ngay nhiệt độ thường

 

21

 

NaOH + H2S→ NaHS   natri hidrosunfua

2NaOH + H2S→ Na2S  + 2H2O natri hidrosunfua

9 Na tác dụng ddHCl dư  thì chỉ có 1 pt

Na + HCl → NaCl   + ½ H2

Na dư tác dụng ddHCl thì

Ban đầu : Na + HCl → NaCl   + ½ H2

Sau đó : Na  +  H2O →  NaOH  +  ½ H2 ­

10 Na  +  H2O →  NaOH  +  ½ H2 ­

mdd sau pứ = mNa+mH2O-mH2

Vdd sau pứ = VH2O

22

 

Na2O  +  H2O 2NaOH

Na2O2  +  H2O 2NaOH + ½ O2

CÁC PHẢN ỨNG KÈM HIỆN TƯỢNG
11 Na  tác dụng dd CuSO4 thì

Ban đầu : Na  +  H2O →  NaOH  +  ½ H2 ­

Sau đó :

2NaOH  +  CuSO4 →  Cu(OH)2¯ xanh  +   Na2SO4

Hiện tượng: sủi bọt khí và có kết tủa xanh

23 Cho NaOH vào dd CuSO4

2NaOH  +  CuSO4 →  Cu(OH)2↓ xanh  +   Na2SO4

Hiện tượng: có kết tủa xanh

12 Na  tác dụng dd FeSO4 thì

Ban đầu : Na  +  H2O →  NaOH  +  ½ H2 ­

Sau đó :

2NaOH  + FeSO4 →  Fe(OH)2¯ trắng xanh  +   Na2SO4

2Fe(OH)2  + ½ O2  + H2O →  2Fe(OH)3¯

Hiện tượng: sủi bọt khí và có kết tủa trắng xanh sau đó chuyển sang nâu đỏ

24 Cho NaOH vào dd FeSO4

2NaOH +FeSO4 →Fe(OH)2↓ trắng xanh  +   Na2SO4

Hiện tượng: có kết tủa trắng xanh

13 Na  tác dụng dd FeCl3 thì

Ban đầu : Na  +  H2O → NaOH  +  ½ H2 ­

Sau đó :

3NaOH  + FeCl3 →  Fe(OH)3¯ nâu đỏ  +   3NaCl

Hiện tượng: sủi bọt khí và có kết tủa nâu đỏ

25 Cho NaOH vào dd FeCl3

3NaOH +FeCl3 →Fe(OH)3↓ nâu đỏ  + 3NaCl

Hiện tượng: có kết tủa nâu đỏ

14 Na  tác dụng dd Al2(SO4)3thì

Ban đầu : Na  +  H2O →  NaOH  +  ½ H2 ­

Sau đó :

6NaOH  + Al2(SO4)3→  2Al(OH)3¯ keo trắng  +   3Na2SO4

Al(OH)3  + NaOH → NaAlO2  +  2H2O

Hiện tượng: sủi bọt khí và có kết tủa keo trắng sau đó tan tạo ddd trong suốt

26 NaOH  tác dụng dd Al2(SO4)3thì

6NaOH + Al2(SO4)3→  2Al(OH)3↓ keo trắng  +   3Na2SO4

Al(OH)3  + NaOH → NaAlO2  +  2H2O

Hiện tượng: có kết tủa keo trắng sau đó tan tạo ddd trong suốt

15 Na  tác dụng dd ZnSO4 thì

Ban đầu : Na  +  H2O →  NaOH  +  ½ H2 ­

Sau đó :

2NaOH  + ZnSO4→  Zn(OH)2↓  trắng  +   Na2SO4

Zn(OH)2  + 2NaOH → Na2ZnO2  +  2H2O

Hiện tượng: sủi bọt khí và có kết tủa trắng sau đó tan tạo ddd trong suốt

27 NaOH  tác dụng dd ZnSO4

2NaOH  + ZnSO4→  Zn(OH)2↓  trắng  +   Na2SO4

Zn(OH)2  + 2NaOH → Na2ZnO2  +  2H2O

Hiện tượngcó kết tủa trắng sau đó tan tạo ddd trong suốt

16 Na  tác dụng dd MgSO4 thì

Ban đầu : Na  +  H2O →  NaOH  +  ½ H2 ­

Sau đó : 2NaOH + MgSO4→Mg(OH)2↓ trắng  +   Na2SO4

28  Cho NaOH vào dd MgSO4

2NaOH +FeSO4 →Mg(OH)2↓ trắng +   Na2SO4

Hiện tượng: có kết tủa trắng

29  ion Na+ bị khử trên catot 30 ion Na+ bị khử trên catot
31 H2O bị khử trên catot, ion Cl bị oxi hóa trên anot 32 Nếu không có màng ngăn thì tạo nước javen
33 NaHCO3 bị nhiệt phân

Dd NaHCO3 có môi trường kiềm yếu, đun nóng thu được mt kiềm mạnh

34 NaHCO3 lưỡng tính:

NaHCO3 + HCl → NaCl + CO2 + H2O

NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O

2NaHCO3 +2 KOH Na2CO3 + K2CO3+  H2O

2NaHCO3 +Ba(OH)2 Na2CO3 + BaCO3¯+  H2O

35 Na2CO3 không bị nhiệt phân

Dd Na2CO3 có pH >7, làm quì tím hóa xanh

Na2CO3 chỉ có phản ứng trao đổi

36 Na2CO3  + 2HCl → 2NaCl  + CO2 + H2O

Na2CO3  + CaCl2 → 2NaCl  + CaCO3 ¯

Na2CO3  + Ca(OH)2 → 2NaOH  + CaCO3 ¯

Chú ý:

Nếu cho từ từ HCl vào ddNa2CO3 thì:

Ban đầu không có khí

Na2CO3  + HCl → NaCl  + NaHCO3

Sau đó mới có khí bay ra:

NaHCO3  + HCl → NaCl  + CO2 ­+ H2O

Nếu cho từ từ ddNa2CO3 vào dd HCl thì có khí bay ra liền:

Na2CO3  + 2HCl → 2NaCl  + CO2 + H2O

 

 

37 Nhiệt phân KNO3: 38 Nhận biết ion K+ cháy ngọn lửa màu tím; ion Na+ cháy ngọn lửa màu vàng

Bảo quản Na ngâm trong dầu hỏa

39 NaOH  +  NH4Cl → NaCl   +  NH3  + H2O 40 3Cu +  2NaNO3 + 8HCl → 3CuCl2 + 2NO + 2NaCl + 4H2O
CÁC PHẢN ỨNG CẦN NHỚ CUA KLK

 

 

 

 

 

Bình luận ở đây

bình luận

Recommended For You

About the Author: Lê Thị Tuyền

Tốt Nghiệp ĐHSP TP.HCM Chuyên nghành Hóa học - năm 1998 Từ 1998 đến 2005 : GV trường THPT BÌNH PHÚ Quận 6 Từ 2005 đến nay : GV trường THPT Lê Thánh Tôn Quận 7